City Identity

Návrh City Identity – ŽÍT BRNO

Město Brno disponuje tzv. City Identity. Rada města Brna schválila 30. března 2010 návrh City Identity a verbálních priorit města. Schválením City Identity a verbálních priorit udělalo město velký krok ke sjednocení komunikace a propagace Brna. Potřeba města mít definovanou svoji identitu a ovlivňovat a usměrňovat pod jejím úhlem život města vzešla z  řady podnětů – zahraničních příkladů dobré praxe, doporučení plynoucích z Komunikační strategie města Brna, z Koncepce ekonomického rozvoje města, z mezinárodních projektů atd.
Předkládaný návrh City Identity (CI) a verbálních priorit města Brna vychází z postojů významných cílových skupin města (občanů, návštěvníků, podnikatelských subjektů), bere do úvahy důležité strategické dokumenty města atd.

Slovní spojení, které spolu s níže uvedenými hodnotami vyjadřuje City Identity Brna, je:
„ŽÍT BRNO“
Tento slogan bude základem pro tvorbu komunikačních aktivit města, umožní sjednocení prezentace města pro různé cílové skupiny a tím pomůže definovat City Identity Brna.

„Město Brno má dlouhodobě velký kredit jak v tuzemsku, tak v zahraničí, o čemž svědčí nedávná ocenění na veletrhu MIPIM, kde Brno obdrželo od časopisu fDi vydávaného skupinou Financial Times titul City of the Future 2010/2011. Současná City Identity reflektuje několikaletou spolupráci Brna s investory, univerzitami, ale i s významnými partnery v oblasti vědy a výzkumu,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Pojem City Identity

Pojem City Identity představuje obecně obraz města, který si vytvořily různé cílové skupiny, zejména však jeho obyvatelé, návštěvníci a investoři podnikající ve městě. Tento obraz přitom vychází z charakteristik města (velikost města, geopolitické umístění a význam v rámci regionu, státu, Evropy a světa, jeho klimatické podmínky, infrastruktura, služby ve městě apod.), které jsou pro Brno typické. City Identity však není jen součtem racionálních výpočtů charakteristik města a jejich vzájemných vazeb, je to i emocionálně podbarvený obraz, ve kterém se odráží i stereotypy, mýty, legendy, aspirace, představy a potřeby cílových skupin.

Verbální priority

Verbální priority pak představují klíčovou součást komunikační strategie každé organizace, města nebo státu. Vycházejí ze základních pilířů City Identity a vyjadřují preferované hodnoty města. Tvorba verbálních priorit města vyžaduje výzkum postojů cílových skupin (občanů, návštěvníků, investorů/podnikatelů), jakož i výzkum postojů nositelů City Identity (v tomto případě Magistrát města Brna/město Brno). V úzké návaznosti na verbální priority lze dotvořit i vizuální styl města, který by s nimi byl v souladu.

Identita města

Brno vyzývá své cílové skupiny, aby ho bez ohledu na to, jak tráví čas ve spojení s Brnem, žily a „vychutnaly“ všemi smysly. „Žít Brno“ znamená nechat se unést jeho atmosférou, nechat se vtáhnout do jeho ulic a prožít to jedinečné, co město nabízí. Brno zároveň věří, že může hodně nabídnout, že dokáže oslovit různé skupiny lidí a naplnit jejich různé potřeby. Brno nenabízí krátkodobé zážitky, na které lidé zapomenou v okamžiku, kdy opustí město. Brno vyzývá k hlubšímu ponoření se do jeho atmosféry, ke komplexnímu prožitku města, kterým „žijeme“, i když fyzicky město opustíme, k identifikaci s městem.

Identitu města dotvářejí a podporují čtyři hodnoty Brna, které jsou zároveň i verbálními prioritami města:

 • B e z p e č í
 • R o z v o j
 • N á p a d i t o s t
 • O t e v ř e n o s t

Bezpečí představuje jednu ze základních lidských potřeb. Vyjadřuje touhu člověka poznat prostředí, ve kterém existuje, dokázat předvídat události v budoucnu a mít alespoň pocit, že je může ovlivňovat a kontrolovat (i když to nikdy nebude úplně možné). Proto je bezpečí pro Brno důležité. Bezpečí není permanentní stav, je to cíl, kterého chce Brno každodenně dosahovat ve všech oblastech a na všech sociálních úrovních. Bezpečí je nevyhnutelnou podmínkou toho, abychom mohli „Žít Brno“.
Rozvoj pro Brno symbolizuje jeho zaměření na dynamiku a pokrokovost. Vzhledem k výrazné orientaci Brna na inovace, vědu a výzkum je rozvoj zásadní hodnotou v jeho hodnotovém systému. Rozvoj je zároveň dlouhodobým procesem, který akceptuje tradici, navazuje na minulost a existující poznatky. Bez minulosti není ani rozvoj. Rozvoj není cíl, ale nástroj k dosažení vyšší kvality života. Pro Brno není důležité jen o rozvoji informovat, ale hlavně představovat podmínky, které pro rozvoj vytváří. Proto Brno podporuje vzdělávání (formální, neformální i informální), vědu a výzkum.
Nápaditost ukazuje Brno jako město, které se snaží vytvářet prostor originálním, inteligentním, schopným a zajímavým lidem, kteří mají dostatek odvahy, aby své nápady prezentovali a realizovali. Proto je Brno ochotné překročit svůj stín, vykročit z davu podobných, ukázat osobitost, specifika, přijít s novým pohledem na věc. V tomto kontextu je nápaditost úzce spojena i s humorem. Podporou nápaditosti je vzdělání, láska k poznání, ke zkušenostem, k „prožitkům“. Proto považujeme vzdělanou společnost v kontextu nápaditosti města za klíčovou. Vzhledem k silné profilaci Brna jako města inovací a pokroku je podpora nápaditosti jednou ze základních podmínek vzniku takové společnosti.
Otevřenost deklaruje, že Brno je město otevřené a pohostinné. Snaží se svým návštěvníkům ukázat v nejlepším světle, zpříjemnit jim zážitek z města, přičemž respektuje jejich kulturu a specifika. Vzhledem ke své historii je Brno multikulturním městem, ve kterém i dnes koexistují různé sociální skupiny a národnostní menšiny s odlišnými tradicemi a zvyky. Tolerance k jinakosti je prioritou města. Brno chce být především otevřené pokroku, inovacím, rozvoji.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: 
zara.pavel@brno.cz

Další zprávy

 • Hlavní článek Otevřenost Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Koryčánek nesmí být děkanem architektury. Baví se s neziskovým sektorem

  Když jde o zájmy města, musí jít osobní preference stranou. Hnutí Žít Brno se proto jednoznačně přidává na stranu profesorů a docentů Fakulty architektury VUT, kteří odmítají, aby se děkanem stal buran, který zastává alternativní názory. Jak správně konstatuje Ivan Ruller či Josef Chybík, jmenováním Rostislava Koryčánka by se mohly přerušit dobré vztahy mezi městem Brnem a fakultou a architekt Petr Pelčák by mohl přijít o zakázky, které od města dostává. Tomu je potřeba zabránit za každou cenu Lidé z [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  O jako Otevřenost. Veřejná debata již tuto středu

  Tentokrát se diskuze uskuteční v Café Paradigma na Marešové 8 (za FSS), ve středu 11. června od 18 hodin. Otevřenost má být dle Marušky Z. jedna z “verbálních priorit” města Brna, ale jak víme, město Brno si naopak zakládá na tom, že utajuje i územní plán, jak dokládá legendární projekt Odboru územního chaosu a destrukce, N.E.P.O.V.Í.M. Vytáhnout smlouvy z městských firem trvá roky, o proaktivním zveřejňování si můžeme nechat leda zdát. Účast nikým nevolené veřejnosti na tvorbě územního plánu či [...]

  Čti dál →
 • Ekonomika Hlavní článek Rozvoj Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  Černovice šetří. Ať to stojí, co to stojí.

  V dnešní rozpočtově nelehké době je potřeba šetřit, kde se dá. To si uvědomují dokonce i v Černovicích a proto se snaží přicházet s novými a neotřelými nápady, kde přijít k nějaké té koruně. Na přelomu roku tak ušetřili zbavením se dvou nepohodlných radních, letos plánují prodat černovickou pískovnu. Média jsou k Černovicím nespravedlivá. Pokud už o této malebné čtvrti píší, je to buď v souvislosti s Psychiatrickou nemocnicí, nebo jde o křivé nařčení z lumpáren. Ať už jde o [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Mackovo pozdní odpoledne – středeční debata o územním plánování

  Do voleb zbývá zase o týden míň, proto je čas na další diskuzní téma. Tentokrát se podíváme na proslulé brněnské územní plánování, které pod patronací Ladi Macky a Mgr. Kateřiny Leopoldové z Odboru územního chaosu a destrukce nabývá dost apokalyptických podob. Debata proběhne ve středu 28. května od 18 hodin v Eleven clubu na Dominikánské 11. “Brno, jediný vtip, ve kterém lze bydlet”, je sice moc príma, pokud se však bude město urbanisticky vyvíjet tak, jak Macek s Leopoldovou plánují [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Rozvoj Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Zpráva z inspekční cesty do pražského Institutu plánovaní a rozvoje

  Jedním slovem: Takurčitě! Podrobně: Jak vypadá územní plánovaní v Brně, všichni víme. Útvar hlavního architekta byl před mnoha a mnoha lety zrušen, obsahově příbuznou funkci dnes zastává Kateřina Leopoldová, šéfka odboru, jemuž nikdo neřekne jinak než Odbor územního chaosu a destrukce. Leopoldová razí tezi, že na OUPRu (ve skutečnosti odbor územního plánování a rozvoje) není místo pro odbornost a architekturu, že zdejší zaměstnanci jsou pouhými úředníky s razítkem. Všechny, kteří kdy nesouhlasili s nějakým hypermarketem a snažili se dodržovat územní [...]

  Čti dál →
 • Bezpečnost Hlavní článek Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Konečné řešení cigánské otázky v Brně!

  Poslední dobou nám chodí různé maily – v mnoha z nich se nás lidé ptají, proč chodí bílí do vězení na 10 let a Romové jen na dva, proč mají Romové vyšší příspěvky než Češi atakdále… Jsme si vědomi, že se v tomto tématu nemůžeme poměřovat s nejoblíbenějším českým politikem, Tomiem Okamurou, který si téma Romů zvolil z ryze populistických důvodů, a pokud by v české společnosti obdobně rezonovalo například téma ženské obřízky, tak by se na billboardu vyfotil s [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Portál primátora Radnice Rozvoj Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  Potvrzeno. AUpark bude, i kdyby mělo Krno lehnout popelem!

  (Aktualizace 14.4.2014) Chceme tímto poděkovat nejlepšímu Primátorovi, Bc. Romanu Onderkovi, za jeho dlouhodobý přínos pro rozvoj našeho města v duchu populárních kolotočářských tradic. Dlouhodobě nehledí na módní zájmy a potřeby obyvatel, ale koncepčně plánuje a buduje. Před rokem a půl jsme napsali, že AUpark bude postaven za jakýchkoli okolností a naše predikce se naplnila. Uprostřed ničeho vyroste obrovská tržnice a Krno se může těšit na další, tolik populární, dopravní kolaps – tentokrát na ulicích Opuštěná a Zvonařka. Magistrát podporuje lokální [...]

  Čti dál →
 • Hlavní článek Otevřenost Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Získat smlouvy na opravu Milady Horákové? Nemožné!

  Jak jsme zjišťovali, jak fungují městské firmy. Brněnské městské firmy stále smlouvy neposkytují. Ke smlouvám na opravu ulice Milady Horákové, rekonstrukci Riviéry či na SMS jízdenky se nelze dostat. Brno, 8. 4. 2014 – V rámci přípravy na úlohu zastupitelů jsme se chtěli zorientovat v tom, jak fungují městské firmy. První test byl, jak poskytují informace. Výsledek je tragický. 19 dnů po odeslání žádosti informaci máme smlouvy od pouhých tří městských firem, Lesy města Brna nás poslaly k nahlédnutí do [...]

  Čti dál →